ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πρόσληψης με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (01) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», υποέργο: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Βόλου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συμβουλευτικής σε παιδιά γυναικών θυμάτων βίας».  Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες, αρχόμενης από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΔιαχείρισηςΑνθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213 53130, 24213 53122). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 05/08/2013 έως 14/08/2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.